1.
Úroveň toxických zplodin a prachu z dopravy a průmyslu v ovzduší mnohonásobně překračuje povolené limity, a to především v regionech jako je Moravskoslezský či Ústecký kraj, ale také v Praze či Brně. Řadu obcí a menších měst trápí znečištění z uhelných kotlů a kamen či kamiony objíždějící placené úseky dálnic přes okresní silnice. Poplatky, které má hradit průmysl za vypouštění zplodin do ovzduší, jsou v současnosti tak nízké, že nemotivují podniky k modernizaci. Programy zlepšování kvality ovzduší neobsahují konkrétní termínované úkoly, které by zajistily v nich deklarované splnění zákonných limitů prachu do roku 2020.
Zasadíte se za navýšení poplatků pro průmyslové znečišťovatele za vypouštění zdraví ohrožujících zplodin na takovou úroveň, která podle expertů skutečně motivuje podniky k modernizaci?

Výše poplatků pro průmyslové znečisťovatele je citlivá věc. Na první pohled se může zdát, že jejich zvyšování může podnikatele donutit masivně investovat do modernizace. Může je ale také donutit k tomu, že pod tímto tlakem své podniky zavřou nebo přesunou jinam a tím vezmou práci tisícům lidí.

Zasadíte se za doplnění programů zlepšování kvality ovzduší o termínované úkoly, které zajistí splnění zákonných limitů škodlivin do roku 2020?

Pojem termínované úkoly, který používáte, je příliš neurčitý. To, že končící vláda, která je jinak velmi ekologicky aktivistická, tyto termínované úkoly nestanovila, je příznačné. Zaměřila se spíše na šikanování obyčejných občanů tím, že dovolila porušování jejich domovní svobody kontrolami kotlů. Jejich určení je nutné pečlivě zvážit, abychom na sebe nebyli opět přísnější, než je nutné.

Budete vystupovat proti udělování výjimek z nových limitů pro znečištění z uhelných elektráren?

Jsem přesvědčený o tom, že bez uhelných elektráren a tepláren se naše energetika ještě dlouho neobejde. Sluneční elektrárny a další takzvané obnovitelné zdroje jejich podíl nenahradí. Takže pokud jsme si stanovili nadměrně přísné limity, bude nutné udělovat výjimky.

Zasadíte se o pokračování kotlíkových dotací i po roce 2018 (kdy bude vyčerpána současná alokace z Operačního programu ŽP) a to tak, aby nepodporovaly nové kotle, v nichž lze spalovat uhlí a byly dostupné i pro chudé domácnosti?

Kotlíkové dotace jsou jedny z mále dotací, které jsou prospěšné, a já jsem pro jejich prodloužení. Nesouhlasím ale s tím, že se v současném období nevztahují na modernizované kotle na uhlí. Chceme-li, aby kotlíkové dotace byly dostupné i pro chudé domácnosti, musíme do nich vrátit podporu moderních kotlů na uhlí, které mají srovnatelnou kvalitu s kotli na dřevo.

2.
Sobotkova vláda rozhodla o zachování územních limitů těžby uhlí na dole Československé armády (ČSA) a prolomení na dole Bílina . Dosud nedošlo k naplnění vládního usnesení v části odpisu zásob za limity. Objevují se návrhy na další prolomení limitů, tentokrát na dole ČSA. V minulosti se také objevil návrh na změnu zákonů, která by umožnila vyvlastnit lidem domy kvůli těžbě uhlí.
Budete prosazovat potvrzení platnosti limitů na dole ČSA?

Všichni víme, že v severních Čechách existují velké zásoby hnědého uhlí. Myslím, že není správné tento tradiční zdroj energie v České republice odepisovat. Slibovat lidem, kteří v dotčených lokalitách žijí, že územní limity těžby budou platit do nekonečna a že mohou do svých domů s klidem investovat a kvalitu svého bydlení tím zvyšovat, považuji za neseriózní. Podle mého názoru by měl stát od těchto občanů jejich nemovitosti za slušných podmínek vykoupit a poskytnout jim pozemky na stavbu nových domovů.

Zasadíte se o odepsání zásob uhlí za limity těžby?

Nezasadím, viz předchozí odpověď.

Postavíte se proti vyvlastňování domovů, soukromých pozemků i veřejných budov kvůli těžbě uhlí a dalších surovin?

Proti vyvlastňování se postavím, podporuji vykoupení domů a dalších nemovitostí za takové ceny, které by umožnily pořízení nových domů v „bezpečných“ lokalitách.

Budete prosazovat restrukturalizaci ekonomiky, zlepšení sociální situace a ozdravení životního prostředí v Ústeckém a Karlovarském kraji?

Budu, myslím, že toto musí podporovat každý rozumný politik.

3.
Ministerstvo průmyslu navrhlo do budoucna vytvořit tzv. kompenzační mechanismus v zákoně o podporovaných zdrojích energie, díky kterému bude společnost ČEZ dostávat pevnou výkupní cenu za vyrobený atomový proud. Rozdíl zaplatí spotřebitelé. I ostatní diskutované formy podpory jdou na úkor spotřebitelů či státu.
Zasadíte se o zrušení veškeré veřejné podpory pro jadernou a uhelnou energetiku, ať přímé či nepřímé, jako je kupříkladu nedostatečné pojištění jaderných elektráren proti haváriím?

Jaderná energetika je klíčovou součástí našeho energetického mixu. Pokud se Česká republika prostřednictvím svých volených představitelů rozhodne, že bude nadále podporovat rozvoj jaderné energetiky (a podle mého názoru by tam měla učinit), musí vytvořit státní podnik, který se plánováním, investiční přípravou, samotnou výstavbou a následným provozováním jaderných elektráren bude zabývat.

Postavíte se proti zavedení takových státních záruk a veřejné podpory pro stavbu nových jaderných reaktorů, které by zatížily státní pokladnu nebo účty spotřebitelů anebo výrazně zvýšily závislost české energetiky na cizím státu?

Podle mého názoru by odstoupení od jaderné energetiky znamenalo konec naší energetické soběstačnosti a vznik naší energetické závislosti na cizích státech. Proto podobné bludy energetických aktivistů nepodpořím.

4.
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie stagnuje, neboť ČR je jednou z mála zemí v Evropě, která nemá funkční model podpory. Po nezvládnuté podpoře, která vedla k solárnímu tunelu, jsme se posunuli do druhého extrému. Obce a občané mají problém posilovat svoji energetickou nezávislost a vyrábět si vlastní čistou elektřinu.
Podpoříte obnovení rozumné provozní podpory pro obnovitelné zdroje elektřiny ve vlastnictví či spoluvlastnictví obcí, občanů a místních zemědělců?

Vzpomínám si na to, jak ten „solární tunel“ vznikl. Vzpomínám si na neutuchající tlak ekologických aktivistů v čele s Hnutím Duha, Stranou zelených a Martinem Bursíkem, aby tzv. obnovitelné zdroje dostaly masivní podporu. Na jejich volání, že bez toho, podíl obnovitelných zdrojů bude 17%, budeme Evropskou unií a její ekologickou lobby zatraceni. Na to jste ale asi zapomněli. Pořádal jsem ve Sněmovně seminář o decentralizaci energetiky a vámi navrhovanými principy souhlasím. Jen jsem velmi opatrný, pokud bych měl slibovat do budoucna jakékoli podpory.

Budete prosazovat nastavení stabilních podmínek (například motivačních tarifů cen elektřiny) pro rozvoj střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, veřejné budovy či malé firmy?

Drobní soukromí provozovatelé obnovitelných zdrojů zaslouží především jistotu pro své investice a jistotu pro jejich provozování. Jedním z klíčových momentů zde je možnost a způsob ukládání energie, na což stále zapomínáte. Již nyní existují systémy, které umožňují ekonomické hospodaření s energií z obnovitelných zdrojů. Ty se ale neobejdou bez toho, aby se v případě nepříznivých podmínek mohly připojit k centrální energetické síti. Proto budu podporovat stabilitu a stabilní podmínky v celé energetické soustavě ČR, včetně takovýchto decentralizovaných jednotek a včetně celostátní energetické soustavy.

5.
Česká republika je kriticky závislá na fosilních palivech. Vyrábíme z nich téměř 60 % elektřiny a 70 % tepla. V roce 2016 odteklo z ČR 100 miliard Kč za dovoz ropy a zemního plynu, zejména do Ruska, Ázerbájdžánu či Turkmenistánu. Česká republika má přitom pátou nejvyšší spotřebu energie na jednotku HDP mezi zeměmi Evropské unie. Zavádět inovace snižující spotřebu fosilních paliv – jako jsou úsporné domy, výrobu domácí čisté elektřiny, recyklaci, rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu či místní jídlo v obchodech, se zatím příliš nedaří.
Zasadíte se o to, aby Česká republika přijala nový zákon podle britského vzoru, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv – ropy, zemního plynu a uhlí?

Na vaše otázky odpovídám v den, kdy bude nejspíše ratifikována Pařížská dohoda. Jsem proti jejímu přijetí, ale asi budu přehlasován. Současná vláda na jednu stranu přijímá závazky na celé toto století, na druhou stranu smetla se stolu tzv. antifosilní zákon. Asi tušíte, že jsem velmi skeptický k podobnému plánování. Přesto si myslím, že každý stát se musí chovat tak, aby jeho občané mohli předvídat jeho kroky. Proto by již tato vláda měla občanům jasně říci, že kvůli závazkům, které přijímá, budou muset do 20 let výrazně omezit, ne-li likvidovat fosilní zdroje. Každá další odpovědná vláda bude pak muset buď od těch neprozřetelných závazků odstoupit, nebo jasně naplánovat, jak je naplnit.
(Zákon neurčuje konkrétní způsoby snížení spotřeby.)

6.
Současné zákony nepřiznávají obcím právo účastnit se všech fází hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu. Parlament také letos schválil vyloučení spolků z možnosti připomínkovat dopady staveb na přírodu a životní prostředí u staveb. Týká se to více než 90% stavebních projektů. Od ledna 2018 tak české zákony neumožní lidem, aby se (prostřednictvím svých spolků) účastnili všech fází rozhodování o projektech, které zasáhnou jejich okolí, životní prostředí a zdraví.
Toto porušování práv občanů je v rozporu s mezinárodním právem i ústavním pořádkem ČR . Hrozí také konflikt s evropskou směrnicí s následkem vysokých sankcí pro Českou republiku a zastavení čerpání evropských fondů.
Podpoříte návrh, který vrátí spolkům právo účastnit se územních a stavebních řízení a připomínkovat v nich dopady stavebních projektů na přírodu a životní prostředí?

Podle mého názoru mají spolky dostatek možností, jak do stavebního a územního řízení zasahovat. Ať již v rámci stavebního zákona, tak v rámci zákona o EIA. Některé spolky toto své právo zneužívají a bez jakékoli odpovědnosti blokují veřejně prospěšné stavby. To podle mého názoru musí skončit a proto jedním z úkolů politické reprezentace, vzniklé po volbách, bude předložení úplně nového stavebního zákona.

Zasadíte se o to, aby lidé a obce měli právo zapojit se do všech fází rozhodování při umísťování hlubinného úložiště jaderného odpadu?

Jsem autorem schváleného pozměňovacího návrhu k tzv. atomovému zákonu, který ukládá vládě, aby předložila zvláštní zákon, který určí postup při stanovení průzkumného a chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterých se to dotýká. Pokud k tomu budu mít příležitost, prosadím urychlené předložení takového zákona.

Podpoříte návrh, aby umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu nebylo možné bez souhlasu dotčených obcí?

Toto bude muset vyřešit ten zákon, o které hovořím v předchozí odpovědi.
7.
Divoká příroda je v České republice chráněna jen na 0,3 % území. Mnohé typy přírody tak nemůžeme poznávat ve stavu bez přímého ovlivňování člověkem. To nám také ztěžuje možnost připravit hospodářské lesy na změnu klimatu. Ochranu divoké přírody podporuje dle sociologických studií 71 % veřejnosti. Státní hospodářské lesy trpí špatným zdravotním stavem, který ještě zhoršují sucha a zvyšující se teploty. Udržitelné hospodaření je přitom i podmínkou fungování českého dřevařského a nábytkářského průmyslu, neboť velcí odběratelé dřeva čím dál více vyžadují záruky šetrného hospodaření a nabízejí za to finanční bonusy dodavatelům (například IKEA od roku 2020 bude odebírat pouze dřevo a výrobky s certifikátem FSC a již nyní tyto dodavatele motivuje bonusy).
Podpoříte vznik větších (min 10 km2) území určených pro ochranu divoké přírody (přímo neovlivňovaný vývoj přírodních procesů) mimo národní parky, za podmínky že bude zachována možnost vstupu veřejnosti?

Významným zákonem, který byl dlouho projednáván v končícím volebním období, byla novela zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy vlastně zákon o Šumavě. Ten zavádí bezzásahovost, tedy divočinu na většině jejího území. Vystupoval a hlasoval jsem proti tomu a tak není divu, že se vznikem dalších území pro vznik divočiny nesouhlasím.

Podpoříte zavedení přírodě blízkého a udržitelného lesního hospodaření s mezinárodní certifikací FSC (Forest Stewardship Council) ve státních lesích?

Lesy ČR a Vojenské lesy a statky hospodaří ve státních lesích a jsou za to plně odpovědné. Proto si myslím, že o podobných zásazích do jejich hospodaření by měly v první řadě rozhodovat jejich statutární orgány.

8.
V Česku se recykluje pouze 35 procent komunálních odpadů a většina cenných surovin tak končí na skládkách nebo ve spalovnách. Přitom Německo dokáže znovu využít 60 % komunálních odpadů. Připravovaná evropská legislativa v tzv. Balíčku oběhového hospodářství bude vyžadovat, aby se členské státu EU výrazně zlepšily v prevenci a recyklaci odpadů.
Podpoříte doplnění nových závazných cílů do Plánu odpadového hospodářství ČR a přijetí kvalitní odpadové legislativy tak, aby bylo zajištěno splnění přicházejících evropských cílů pro opakované využívání a recyklaci surovin?

Zatím se naše odpadová legislativa chová tak, že stanovuje cíle, které jsou vyšší, než EU vyžaduje. Jsme tady na sebe opět zbytečně přísní. Doplnění nových závazných cílů do plánu odpadového hospodářství je závažná věc a vyžaduje pečlivou analýzu, abychom zbytečně nesnižovali naši konkurenceschopnost. S myšlenkou přijmout kvalitní odpadovou legislativu samozřejmě souhlasím.

Souhlasíte se razantním omezením produkce plastového odpadu, například pomocí zákazu jednorázových plastů jako jsou kelímky, plastové příbory či boxy na jídlo?

Sněmovna letos přijala zákon, zpoplatňující plastové tašky. Myslím, že spíše nežli cestou zákazů bychom mohli jít touto cestou.

9.
Glyfosát, účinná složka herbicidu Roundup, je nejpoužívanějším pesticidem v ČR. Podle Světové zdravotnické organizace může způsobovat rakovinu. Evropské vlády budou na podzim 2017 rozhodovat o prodloužení či neprosloužení licence pro glyfosát, na základě petice více než milionu Evropských obyvatel, kteří si přejí jeho zákaz a zároveň žádají závazné evropské cíle pro snížení používání pesticidů.

Jste pro zákaz používání glyfosátu a závazný cíl pro omezení používání pesticidů v zemědělství?

Pokud by se prokázalo, že tento glyfosát způsobuje zdravotní problémy, budu pro zákaz.